Rhene atrata

立派な雌♀ 人間っぽい

カラスハエトリ

 

 

 

 

2014.06.20